12 wyzwań podatkowych i prawnych na 2018 rok

WIĘCEJ
12 wyzwań podatkowych i prawnych na 2018 rok

Śniadania podatkowe i prawne

WIĘCEJ
Śniadania podatkowe i prawne

Wyzwania podatkowe i prawne

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
1

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

W konsekwencji uchwalenia nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń...

W konsekwencji uchwalenia nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2019 r. ma zostać zniesione ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tzw. zniesienie limitu 30-krotności. W praktyce znacznie wzrosną koszty zatrudnienia po stronie pracodawców, a osoby zarabiające miesięcznie więcej niż ok. 10.700 zł brutto otrzymają niższe wynagrodzenie netto.

Mimo, że nowelizacja została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, SSW Pragmatic Solutions stworzyła interdyscyplinarny zespół ekspertów, którzy przeprowadzą analizę wpływu proponowanych zmian na biznes klientów i przedstawią indywidualne, dostosowane do struktury organizacji i potrzeb klienta, praktyczne rozwiązania.

WIĘCEJ

Split payment
2

Split payment

Od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy VAT, która...

Od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy VAT, która wprowadza mechanizm podzielonej płatności. Płatność za fakturę VAT będzie mogła być rozbita – na rachunek podatnika zostanie wpłacona kwota netto, a kwota VAT trafi na odrębne konto bankowe (rachunek VAT), będące pod nadzorem fiskusa. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być wykorzystane na zapłatę VAT kontrahentom lub uregulowanie zobowiązań VAT danego podatnika. O zapłacie w modelu „split payment” będzie decydował nabywca, dla którego skorzystanie z tej metody płatności będzie oznaczało szereg korzyści podatkowych.

SSW Pragmatic Solution udziela wsparcia w zakresie analizy wpływu nowych regulacji na model działalności przedsiębiorstw oraz przygotowuje do dostosowania się do nadchodzących zmian.

WIĘCEJ

Ulga na działalność badawczo-rozwojową
3

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Począwszy od 2016 r., ulgę w podatkach dochodowych na zakup nowych...

Począwszy od 2016 r., ulgę w podatkach dochodowych na zakup nowych technologii, zastąpiła nowa ulga innowacyjna, o szerszym zakresie zastosowania. Pozwala ona skorzystać przedsiębiorcom z dodatkowego odliczenia na poczet wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo–rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane). Począwszy od 2017 r., zwiększono limity odliczeń w ramach ulgi, które dodatkowo wzrastają w 2018 r. Oznacza to, że potencjalne korzyści podatkowe związane ze skorzystaniem z ulgi są z roku na rok coraz większe.

SSW Pragmatic Solutions oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie identyfikacji obszarów do pozyskania ulgi od działalności, które mogą podlegać uldze po wdrożeniu najbardziej efektywnej formuły rozliczeń.

WIĘCEJ

Niedostateczna kapitalizacja
4

Niedostateczna kapitalizacja

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje ograniczające...

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe regulacje ograniczające możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z obsługą finansowania dłużnego działalności gospodarczej podatników podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. niedostateczna kapitalizacja). Są one z jednej strony szansą dla przedsiębiorstw, u których poziom finansowania nie przekracza progów regulacyjnych, z drugiej zaś strony stanowią nadmierną ingerencję w sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

SSW Pragmatic Solutions zapewnia podmiotom gospodarczym kompleksowe wsparcie w zakresie planowania podatkowego strumieni pieniężnych w związku z finansowaniem dłużnym.

WIĘCEJ

Alokacja źródeł przychodów
5

Alokacja źródeł przychodów

Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia...

Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. jest wprowadzenie zróżnicowania źródeł przychodów do podatku CIT tzw. ustawa anty-optymalizacyjna. Zostało wyodrębnione nowe źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych.

SSW Pragmatic Solutions zapewnia wsparcie w rozliczeniu podatku CIT. Przeprowadzimy przegląd podatkowy, którego efektem będzie opracowanie rozwiązań zgodnych z nowymi regulacjami w zakresie ewidencji przychodów i kosztów.

WIĘCEJ

Podatek galeriowy, zakaz handlu w niedzielę
6

Podatek galeriowy, zakaz handlu w niedzielę

Od 1 stycznia 2018 r. do polskiego systemu podatkowego został...

Od 1 stycznia 2018 r. do polskiego systemu podatkowego został wprowadzony minimalny podatek dochodowy wobec podmiotów posiadających nieruchomości komercyjne o wartości przekraczającej 10 mln zł. W praktyce, zmiany oznaczają wprowadzenie swoistego podatku minimalnego, który płacić będą właściciele nieruchomości komercyjnych. Nowa danina obejmie te podmioty, które ze względu na straty z lat ubiegłych, wysokie koszty amortyzacji i finansowania, nie wykazują podatku dochodowego z tytułu bieżącej działalności operacyjnej.

SSW Pragmatic Solutions zapewnia właścicielom nieruchomości wsparcie w zakresie prawidłowego i efektywnego rozliczania nowego podatku.

WIĘCEJ

Zmiana ustawy o jawności życia publicznego
7

Zmiana ustawy o jawności życia publicznego

Trwają konsultacje społeczne oraz opiniowanie projektu Ustawy...

Trwają konsultacje społeczne oraz opiniowanie projektu Ustawy o jawności życia publicznego. Ustawa będzie wiodącym aktem prawnym regulującym obszar informacji publicznej oraz przeciwdziałania praktykom korupcyjnym w Polsce. Zmiany będą miały istotne znaczenie dla przedsiębiorców, w tym prywatnego biznesu. Wejście w życie ustawy jest planowane na marzec 2018 r.

SSW Pragmatic Solutions oferuje pełne wsparcie w dostosowaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa do wymagań ustawy o jawności życia publicznego dotyczących ochrony antykorupcyjnej i w budowaniu prawidłowych relacji z „sygnalistami” oraz skuteczne doradztwo w trakcie postępowań kontrolnych dotyczących realizacji wymogów tej ustawy.

WIĘCEJ

Polska jedną specjalną strefą ekonomiczną
8

Polska jedną specjalną strefą ekonomiczną

Jedną z kluczowych propozycji gospodarczych obecnego rządu jest...

Jedną z kluczowych propozycji gospodarczych obecnego rządu jest rozszerzenie na terytorium całego kraju zwolnień podatkowych dostępnych obecnie wyłącznie na ograniczonych terenach SSE. Prawdopodobnie już od II kwartału 2018r., zwolnienia podatkowe wyniosą od 10 do 50% kosztów kwalifikowalnych. Zwolnienia dla dużych przedsiębiorców będą dostępne dla inwestycji już od 10 mln zł na obszarach o bardzo wysokim bezrobociu. Przedsiębiorcy mali i średni mogą liczyć na jeszcze niższe progi dostępności.

SSW Pragmatic Solutions kompleksowo wspiera klientów w pozyskaniu ulgi oraz implementacji systemu rozliczania ulgi na poszczególne obszary a następnie udziela bieżącego wsparcia podatkowego.

WIĘCEJ

Ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej
9

Ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej

W ciągu niespełna sześciu miesięcy 2017 r. wydanych zostało ponad...

W ciągu niespełna sześciu miesięcy 2017 r. wydanych zostało ponad 22,3 tys. wyroków skazujących w sprawach karnoskarbowych. Oznacza to, że w 73% przypadków postępowań do odpowiedzialności pociągany jest członek zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

SSW Pragmatic Solutions wspiera podmioty gospodarcze w tworzeniu i weryfikacji wewnętrznych procedur, które określają zadania i osoby odpowiedzialne za ich realizację w zakresie rozliczeń podatkowych spółki.

WIĘCEJ

Dane osobowe – RODO
10

Dane osobowe – RODO

Od 25 maja 2018 r. rozpoczną stosowanie nowe jednolite dla całej...

Od 25 maja 2018 r. rozpoczną stosowanie nowe jednolite dla całej Unii Europejskiej przepisy o ochronie danych osobowych. Zmieniają one podejście przerzucając ciężar zgodności przetwarzania danych osobowych na przedsiębiorcę. Nowe przepisy oparte są na zasadzie oceny ryzyka, której samodzielnie powinien dokonać każdy przedsiębiorca oraz na zasadzie rozliczalności czyli wykazania  przestrzegania zasad ochrony danych. Brak dostosowania się do nowych obowiązków i wykonywania praw osób, których dane dotyczą będzie skutkował możliwością nałożenia wysokich kar pieniężnych.

SSW Pragmatic Solutions stworzyło interdyscyplinarny zespół eskpertów, którzy wspierają klientów w procesie dostosowania się do nowych wymagań prawnych.

WIĘCEJ

Rozliczenie usług niematerialnych
11

Rozliczenie usług niematerialnych

Od 1 stycznia 2018 r. ograniczona została możliwość zaliczania...

Od 1 stycznia 2018 r. ograniczona została możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na nabycie niektórych usług niematerialnych oraz opłat z tytułu korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how. Ograniczenie to obejmuje usługi nabywane od podmiotów powiązanych oraz podmiotów z siedzibą w tzw. rajach podatkowych. Nielimitowane są koszty na poziomie 3 mln zł. Wydatki przewyższające tę kwotę mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym 5% podatkowej EBITDA.

SSW Pragmatic Solutions zapewnia przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w zakresie dostosowania do nowych regulacji.

WIĘCEJ

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
12

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Rząd upublicznił pierwszą wersję projektu ustawy o Pracowniczych...

Rząd upublicznił pierwszą wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. PPK mają być podstawą nowego, powszechnego instrumentu oszczędzania na emeryturę, który ma objąć docelowo wszystkie podmioty zatrudniające oraz ponad 11 mln zatrudnionych. Zatrudniający, którzy alternatywnie utworzą odpowiedni Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), mają być z tego obowiązku zwolnieni. Wybór pomiędzy PPK a PPE nie jest oczywisty i powinien być poprzedzony szczegółową analizą zalet i wad obu rozwiązań.

SSW Pragmatic Solutions szczegółowo monitoruje proces legislacyjny projektu o PPK oraz kompleksowo wspiera klientów w analizie, wyborze, przygotowaniu i wdrożeniu optymalnego rozwiązania.

WIĘCEJ

Najbliższe śniadania

Scroll to Top